WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE •TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja » WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE •TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE •TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

[1][1]Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego zoddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum, technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub zoddziałami mistrzostwa sportowego.

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[1] (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej

lub sprawdzian kompetencji językowych

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00

 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

 

 

28 lipca 2017 r.

 

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu

kompetencji językowych

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.

 

 

 

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2sierpnia 2017 r.

 

 

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

 

9.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

 

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

dogodz. 15.00

 

 

  • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA[1] ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU [1]Dotyczyszkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59): branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[1] (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00

 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

28 lipca 2017 r.

 

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej

 

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.

 

 

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2 sierpnia 2017 r.

 

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

 

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

 

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

 

11.

Poinformowanie przez dyrektora branżowej szkoły I stopnia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 

 [1]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

 

 

Aneks do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 26: Nazwa konkursu: Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów” Organizator: Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury Zasięg działania: wojewódzki   W punkcie III. […]

Czytaj więcej o: Aneks do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

28 lutego 2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

Załączniki Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 Data: 2017-03-08, rozmiar: 340 KB

Czytaj więcej o: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

27 lutego 2017

Wykaz ośrodków medycyny pracy – bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do szkół

Kandydaci do szkół wyższych, kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mogą  zgłaszać się na badania do jednostek na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z wykazem opublikowanym na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy.  

 

  • Informacja o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu została opublikowana baza danych o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2017/2018.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Informacja o szkołach – rok szkolny 2017/2018.

 

 [1]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.

Opracowanie: szkolnastrona.pl